SDV

2022-05-13 - Anthea Chuang,EE Times Taiwan

車聯網:「邊緣運算」上路奔馳

2021-10-06 - Anthea Chuang,EE Times Taiwan

新軟體架構加速實現「SDV」

2021-09-06 - Robert Day,Arm車用市場總監

軟體定義汽車需要經久耐用的硬體